Ep.06 - Boriss Uborevičs - Borovskis: būt par arhitektu ir ļoti interesanti un tā ir brīnišķīga profesija.

may 18, 2020

Sarunas sākumā Boriss pastāsta interesantu faktu, ka ir lietuviešu izcelsmes un viņa dzimtais uzvārds ir Uborevičus. Neilgi pēc Borisa piedzimšanas, vecāki pat uz kādu laiku ir pārcēlušies uz dzīvi Viļņā. Boriss gan atzīst, ka Viļņā nav bijis ļoti sen, bet Rīgu apmeklējis salīdzinoši nesenā pagātnē – gadu atpakaļ.

Tālāk saruna aizvirzās par arhitekta lomu mūsdienu Krievijā. Likumdošana, kas regulē arhitekta darbu, nav līdz galam sakārtota un šobrīd bieži vien ir situācijas, kad projekta realizācijā par galveno kļūst būvnieks un arhitekta loma nonivelējas līdz projekta tāmes uzrauga līmenim. Arhitektam nav šī īpašā statusa, īpašo instrumentu, lai varētu ietekmēt procesu. Tā ir bīstama tendence, jo būvnieki procesa laikā var izmainīt gan pašu projektu, gan veikt dažnedažādas izmaiņas un to izkropļot. No otras puses, arhitektam nav arī atbildības!

Krievijas likumdošanā arhitekta profesija vēl joprojām nav noteikta kā radošā profesija, tā kopumā nav labi apmaksāta, tai nav atbilstoša prestiža un pēdējos 15 gadus Maskavas arhitektūras institūtā pārsvarā stājas meitenes. Tai pat laikā Maskavā, Sanktpēterburgā un citās lielajās Krievijas pilsētās notiek ļoti daudz interesanti arhitektūras notikumi. Tiek realizēti daudz labi, kvalitatīvi un novatoriski projekti, kuri veido mūsdienīgu pilsētas tēlu.

Neskatoties uz sarežģīto situāciju, Boriss uzskata, ka būt par arhitektu ir ļoti interesanti un tā ir brīnišķīga profesija. Tāpat Boriss uzsver, ka arhitektūra nevar būt bezmaksas. Par labu un kvalitatīvu arhitektūru ir atbilstoši jāmaksā un izcili, mūsdienīgi risinājumi prasa atbilstošu budžetu.

Krievijā ļoti spēcīgi attīstīta ir privātā arhitektūra un interjera dizains. Krievijā ir milzīgs skaits dizaineru un arhitektu, kuri nodarbojas tieši ar privāto arhitektūru – mājas, dzīvokļi, restorāni. klubi. Šajā jomā ir ļoti augsts līmenis un tiek veidoti ļoti spēcīgi darbi.

Neskatoties uz šobrīd esošo krīzi un cilvēku nepieciešamību izolēties mājās, Boriss nav pamanījis, ka sabiedrības uzvedībā un domāšanā būtu noticis nopietns pagrieziena punkts. Viņš ir optimists un uzskata, ka viss būs tikai vēl labāk. Šobrīd daudz komunicējam caur digitālām platformām, plašākai sabiedrībai eksponējam savu privāto telpu. Šī jaunā tendence ir labvēlīga arhitektu un dizaineru profesijai, jo arvien vairāk cilvēku pieies nopietnāk savas privātās telpas veidošanā un vēlēsies izmantot profesionāļu pakalpojumus.

Restorānu, kafejnīcu un klubu segmentā šobrīd ir cits stāsts, jo tie cīnās par izdzīvošanu.

Boriss pats visvairāk ir aizrāvies tieši ar interjera veidošanu privātpersonām un uzskata, ka nākotne ir dzīvojamās vides pilnveidošanā. Viņam ir uzkrāta pieredze un tai pat laikā viņš nepārtraukti seko līdzi mūsdienu tendencēm, modei, jaunākajiem materiāliem. Boriss atzīst, ka tieši tāpēc viņš ir pieprasīts profesionālis, jo viņam ir gan pieredze, gan zināšanas, gan vēlme sekot līdzi aktuālajām tendencēm.

Arhitektam šobrīd ir visi līdzekļi un iespējas, lai pat ļoti mazos kvadrātmetros radītu omulīgu mūsdienīgu dzīvojamo interjeru, kas ir pareizi saplānots un sazonēts. Kurā ir patīkami uzturēties, jo ir laba gaisma, labas proporcijas, izmantoti augstvērtīgi ekoloģiski materiāli, ērtas un ergonomiskas mēbeles.

Borisam ir bijuši ļoti labi skolotāji, kuri iemācījuši pareizi veidot dzīvojamo telpu un pievērst uzmanību ilgtspējīgai plānošanai, lai telpa komfortabli un ergonomiski kalpotu ilgtermiņā.

Studijas ub.design viens no mērķiem ir plānošanas pilnveidošana. Šobrīd Instagram platformā viņi regulāri analizē cilvēku iesūtītus plānojumus un klients pat ir gatavs maksāt par eksperta konsultāciju, lai izslēgtu kļūdas.

Boriss uzsver, ka sociālie tīkli mūsdienās ļoti ietekmē arhitektu darbu un radošos plānus. Ja neesi sociālajos tīklos – neattīstīsies.

Boriss ir 21. gadsimta arhitekts un viņu ne visai interesē vēsturiskā arhitektūra, jo tur jau viss ir pateikts. Viņš pēc savas būtības ir novators – atrast ko jaunu un nebijušu. Šobrīd ir daudz lielākas iespējas izpausties, pateicoties mūsdienīgiem risinājumiem un materiāliem. Boriss pilnīgi noteikti pats sevi nekopē un nevēlas veidot atpazīstamu arhitekta stilu. Katrs viņas radītais projekts ir atšķirīgs, radoša darba rezultāts.

Mūsdienu Krievija ir ļoti labi integrējusies Eiropas arhitektūrā un Boriss sevis uzskata par eiropeisku arhitektu, jo daudz mācās no Eiropas arhitektūras, daudz ceļo, piedalās konferencēs, forumos, pasākumos. Viņam tuvāka ir eiropeiskās arhitektūras idejas.

Krievija ir ļoti liela valsts un, protams, ka ne visur un ne visas Eiropas vērtības ir sabiedrībā pieņemtas. Ir cilvēki, kuri grib radīt tikai kaut ko ļoti raksturīgu Krievijai, bet Borisam tādas pārliecības nav, jo viņš redz pieļautās kļūdas.

Boriss ir pārliecināts, ka jāskatās pasaules attīstības virzienā nevis jāfokusējas uz kaut ko sev raksturīgu, lokālu un identificējamu. Svarīgs ir pasaulē notiekošais process. Planēta mums visiem ir viena un izpratne par mūsdienīgu arhitektūru ir vienota. Ar savām spilgtajām domām un idejām to ne vienmēr var pārspēt. Ir jāseko līdzi pasaules procesam un nepārtraukti jāmācās!

Jautājumu sadaļā Agnese Rudzīte interesējās, kur Boriss smeļās iedvesmu saviem darbiem. Boriss uzskata, ka arhitekts ir profesionālis, kurš summē informāciju, noskaņojumu un emocijas, kuras ir iegūtas projekta sākumā. Ja runājam par individuālo apbūvi, tad tā ir zemes gabala atrašānās vieta, tās vēsture, apkārtējā ainava un vide, kurā tiks radīts objekts. Svarīgs ir arī pats klients, viņa vēlmes un sajūtas. Borisam ļoti patīk klienti, kuri ir gatavi attīstīties un augt kopā ar arhitektu. Lai abi ir uz viena viļņa.

Savukārt Reinis Liepiņš jautāja par Krievijas vēsturisko mantojumu. Izrādās, tieši šo tēmu Boriss pasniedz universitātē un tā ir ļoti plaša. Svarīga ir laba un sakārtota likumdošana, lai aizsargātu kultūras pieminekļus, kuru Krievijā netrūkst. Ar likumdošanu viss ir kārtībā, problēma ir tikai finansējumā. Lielākā daļa kultūras pieminekļu ir valsts īpašums un tā kā to ir daudz, ne visiem pietiek līdzekļu. Maskavā un Sanktpēterburgā situācija ir ļoti laba, lai tiktu saglabāta vēsturiska arhitektūra, jo ir gan pašvaldības atbalsts, gan pietiekami finanšu resursi, taču mazākās pilsētās ar to ir problēmas. Arī mainīgais klimats  – sniegs, ledus, lietus, aukstums, karstums, vējš nav labvēlīgs vēsturisko pieminekļu saglabāšanā. Gadās arī, ka investori necienīgi izturas pret vēsturisko mantojumu, jo ne vienmēr ēku atjaunošana ir finansiāli izdevīga. Krievijā ir spēcīga uzraugošā institūcija, kas pieslēdzas šādos gadījumos un notiek sava veida cīņa. Boriss piekrīt, ka tas ir normāls process un visticamāk, raksturīgs visā pasaulē.

Boriss uzskata, ka arhitektūras šedevri ir daļa no pilsētas unikālā veidola un tāpēc noteikti saglabājami un atjaunojami. Piemēram, Maskavā ir ielas, kurās brīnišķīgi sadzīvo ēkas gan no 17.gadsimta, gan mūsdienīgas 21.gadsimta celtnes!

ENG

At the beginning of the conversation, Boriss tells an interesting fact that he is of Lithuanian origin and his family name is Uborevičus. Shortly after Boriss was born, his parents have even moved to Vilnius for a while. Boriss admits that he has not been in Vilnius for a very long time, but has visited Riga in the relatively recent past – a year ago.

The conversation then moves on the role of the architect in modern Russia. Legislation regulating the work of an architect is not fully organized and currently there are often situations when the builder becomes the main in the implementation of the project and the role of the architect is leveled to the project estimate supervisor. The architect does not have this special status, special tools to influence the process. This is a dangerous trend, as builders can change the project itself during the process, as well as make various changes. On the other hand, the architect also has no responsibility!

Russian law still does not define the profession of architect as a creative profession, it is generally not well paid, it does not have the appropriate prestige, and for the last 15 years girls have mostly entered the Moscow Institute of Architecture. At the same time, a lot of interesting architectural events take place in Moscow, St. Petersburg and other major Russian cities. Many good, high-quality and innovative projects are being implemented, which form a modern image of the city.

Despite the difficult situation, Boriss thinks that being an architect is very interesting and it is a wonderful profession. Boriss also emphasizes that architecture cannot be done for free. Good and high-quality architecture must be paid appropriately, and excellent, modern solutions require an appropriate budget.

Private architecture and interior design are very strongly developed in Russia. There are a huge number of designers and architects in Russia who deal directly with private architecture – houses, apartments, restaurants. clubs. There is a very high level in this area and very strong work is being done.

Despite the current crisis and the need for people to isolate themselves at home, Boriss has not noticed that there has been a serious turning point in public behavior and thinking. He is optimistic and believes that everything will only get better. Currently, we communicate a lot through digital platforms, we expose our private space to the general public. This new trend is favorable for the architects and designers, as more and more people will take their private space more seriously.

Boriss himself is most interested in interior design for individuals and believes that the future lies in improving the living environment. He has accumulated experience and at the same time he constantly follows modern trends, fashion, the latest materials. Boriss is a 21st century architect and is not very interested in historical architecture, because everything is already said there. He is by nature an innovator – to find something new and unique. Today, there are much greater opportunities to express themselves thanks to modern solutions and materials. Boriss definitely does not copy himself and does not want to create a recognizable architect’s style. Each project he creates is a different, creative style.

Modern Russia is very well integrated into European architecture and Boriss considers himself a European architect, because he learns a lot from European architecture, travels a lot, participates in conferences, forums, events.

Russia is a very big country and, of course, not everywhere and not all European values ​​are accepted in society. There are people who want to create only something very typical of Russia, but Boriss does not have that conviction because he sees the mistakes made.

Boriss is convinced that we should look in the direction of world development and not focus on something unique, local and identifiable. The process in the world is important. The planet is the same for all of us and the understanding of modern architecture is the same. You can’t always beat it with your bright thoughts and ideas. You have to follow the world process and learn constantly!

In the questions section, Agnese Rudzīte was interested in where Boriss found inspiration for his work. Boriss believes that an architect is a professional who sums up the information, mood and emotions gained at the beginning of a project. If we talk about private architecture, it is the location of the land plot, its history, the surrounding landscape and the environment in which the object will be created. The client himself, his wishes and feelings are also important. Boriss is very fond of clients who are ready to develop and grow together with an architect.

 

No items found.