Garantijas noteikumi.

1. Visām piedāvātajām precēm garantijas apkalpošana tiek nodrošināta saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas nosacījumiem, standarta garantijas apkalpošanas laiks ir 24 mēneši, no preces iegādes dienas.

2. Pirms sākt iegādāto preci izmantot, lūdzam rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem, ņemot vērā preces tehniskās īpašības, kā arī paredzamo tās lietošanas nolūku.

3. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem nr.631. Pārdevējs pieņem lēmumu par Pircēja prasību apmierināšanu vai noraidīšanu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Pircējs ir informējis Pārdevēju par preces defektu un/vai ir saņēmis preci ar defektu no Pārdevēja.

4. Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas izmantot preci, Pircējs nevar prasīt līguma atcelšanu un naudas atmaksu.

5. Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumus, Pircējam nepieciešams saglabāt un uzrādīt garantijas dokumentus un pirkumu apliecinošu dokumentu (EKA čeku, preču pavadzīmi). Prece jāatgriež tās oriģināliepakojumā (iesakām saņemot preci, uzmanīgi atvērt iepakojumu, kurā tā atrodas). Prece jāatgriež pārdevējam pilnā komplektācijā.

6. Par garantijas apkalpošanu variet vērsties Strēlnieku ielā 8-1, Rīga, LV-1010, e-pasts: trentini@trentini.lv, darba laiks: darba dienās no 9:00 līdz 18:00.

7. Mehānismu tīrīšana neietilpst garantijas apkalpošanas pakalpojumos. Šāds pakalpojums var tikt nodrošināts saskaņā ar klienta pieprasījumu, par atsevišķu samaksu.

8. Preces komplektā ietilpstošajiem aksesuāriem, akumulatoriem, baterijām, savienojošiem vadiem, spuldzītēm, drošinātājiem un citiem komplektējošiem elementiem, kuri ekspluatācijas procesā nolietojas, garantijas apkalpošana netiek paredzēta, vai tā ir ierobežota.

9. Gadījumos, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet klients atsakās no maksas remonta, tad klientam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un klients saņem slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Pārdevējam ir tiesības pieprasīt remontdarbu apmaksu pilnā mērā pirms maksas remonta uzsākšanas.

10. Gadījumā, ja Preces kvalitāte neatbilst līgumam, Pircējam ir šādas tiesības saskaņā ar PTAL normām (Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas):

10.1. Ja no preces iegādes pagājuši mazāk kā seši mēneši:
• prasīt samazināt preces cenu;
• prasīt novērst preces neatbilstību;
• apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu;
• prasīt līguma atcelšanu un naudas atmaksu.

10.2. Ja no preces iegādes pagājuši vairāk kā seši mēneši:
• pieprasīt preces neatbilstības novēršanu (remontu) vai preces apmaiņu;
• ja saprātīgā termiņā remonts vai apmaiņa nav iespējama, pieprasīt samazināt preces cenu vai izbeigt līgumu un atmaksāt par preci samaksāto naudu proporcionāli preces nolietojumam.

11. Garantijas apkalpošana nav spēkā, ja precei:
a. ir mehāniski bojājumi, kas radušies klienta vainas dēļ;
b. bojājuma rašanās iemesls nav atkarīgs no ražotāja vai pārdevēja, ja tiek konstatēts, ka bojāta preces garantijas plombe, sērijas numurs, ir notikusi instrukcijai neatbilstoša iekļūšana izstrādājumā un/vai pircējs pats mēģinājis novērst bojājumu;
c. ja precei ir bojājumi, kas radušies svešu priekšmetu, šķidrumu, kukaiņu u.t.t., iekļūšanas rezultātā;
d. ir bojājumi, kuru rašanās iemesls ir zemas kvalitātes ūdens (ar paaugstinātu kalcija, hlora, rūsas vai smilts saturu) izmantošana;
e. ir bojājumi, kuru rašanās iemesls ir ķīmisku vielu iedarbība;
f. ir bojājumi, kas radušies elektriskā sprieguma svārstību vai bojājumu gadījumā, komunikāciju un kabeļu parametru neatbilstības dēļ, kā arī citu sadzīves faktoru gadījumos (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums u.c.);
g. bojājumi radušies tādēļ, ka prece netika lietota saskaņā ar tās lietošanas instrukciju, ka netika ievēroti preces uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi, kā arī gadījumos, kad izstrādājums netika uzstādīts atbilstoši instrukcijai;
h. bojājumi radušies tādēļ, ka tā netiek izmantota paredzētajiem mērķiem;
i. izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (degšķidrumi, tīrīšanas līdzekļi), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas būs izraisījis šīs preces bojājumus;
j. nav veikta regulārā apkope (attiecas uz precēm, kam tāda ir nepieciešama);
k. prece ir bojāta pircēja nevērības, nezināšanas dēļ;
l. preces cenas pazemināšanas (nocenošana, atlaides) vai preču izpārdošanas gadījumā;
m. prece ir bojāta, jo lietota neparasti augstas slodzes apstākļos vai tā izmantota neatbilstoši dokumentācijai, instrukcijām, tehniskajiem standartiem un drošības noteikumiem un Pārdevēja pārstāvja mutiskiem ieteikumiem;
n. prece ir bojāta dēļ nenovēršamiem un/vai neparedzamiem apstākļiem, ūdens, uguns bojājumu/postījumu dēļ vai sakarā ar citiem nepārvaramiem force majeure faktoriem.

12. Juridiskai personai pārdevējs ir tiesīgs dot garantiju vai noteikt kādus papildnosacījumus, maksu, lai noteiktā termiņā veiktu preces apkopi vai garantijas remontu (nepieciešamības gadījumā). Attiecīgi garantijas devējam ir saistoši garantijas dokumentā noteiktie nosacījumi un termiņi. Strīdi starp divām juridiskām personām risināmi, civiltiesiski vienojoties vai vēršoties tiesā, ja neizdodas vienoties par risinājumu.

Noslēdzošie noteikumi.

Pārdevējs saglabā tiesības mainīt un papildināt šos Noteikumus un citus ar šiem Noteikumiem saistītus dokumentus. Noteikumu papildinājumi vai koriģējumi stājas spēkā no tās dienas, kad tie tiek ievietoti interneta vietnē www.trentini.lv.